Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.plavanimimous.cz.

Upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

 

Prodávající (provozovatel obchodu):

Olga Němcová

Kokešova 332

53006 Pardubice 6

IČ: 70168156

 

Vztahy těmito Obchodními podmínkami neupravené se v případě spotřebitelské smlouvy řídí ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele. V jiných případech se vztahy řídí Obchodním zákoníkem.

 

Vymezení pojmů

Spotřebitel - fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Spotřebitelská smlouva - kupní smlouva nebo Smlouva o dílo, kde kupujícím nebo objednatelem je spotřebitel.

Uzavření kupní smlouvy – je okamžik potvrzení návrhu kupní smlouvy ze strany prodávajícího. Návrhem kupní smlouvy se rozumí objednávka kupujícího uskutečněná prostřednictvím internetového obchodu, telefonicky, osobně nebo písemně.

Odstoupení od spotřebitelské smlouvy v zákonné lhůtě - spotřebitel, který uzavřel smlouvu za pomoci prostředků vzdálené komunikace, má v souladu s Občanským zákoníkem právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů. Prodávající má právo na náhradu nákladů vynaložených s vrácením zboží. Místo uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je sídlo prodávajícího.

Právo odstoupit od smlouvy se v souladu s Občanským zákoníkem nevztahuje na:

dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího

 

Rozpor s kupní smlouvou dle § 616 Občanského zákoníku

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

Ochrana osobních údajů

S osobními údaji, které kupujcí poskytne prodávajícímu v rámci návrhu nebo uzavření kupní smlouvy, je nakládáno v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů. Prodávající neposkytne bez výslovného souhlasu kupujícího tyto údaje třetím osobám.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.12.2012.


Kategorie


Kontakt

Plavání mimouš

Kokešova 332
530 06 Pardubice


775 910 136